Pályázatok

A nyírmedpusztai Lurkóheverde 2020-ban pályázatot nyert, a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció –
magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztése (azonosító: TFC–M-1.1.2-2020)
című felhívásra benyújtott TFC-M-1.1.2-2020-14460 azonosító számú pályázat keretében.

A pályázaton 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültünk.

projekttábla_bodor_tivadar_lurkóheverde_fekvo-01

Kedvezményezett: BODOR TIVADAR (3143 Mátranovák, Nyírmed puszta 2.)

Projekt elszámolható összköltsége 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint.

A támogatás intenzitása: 100%.
Jelen támogatási jogviszony keretében nyújtott támogatás mértéke a Projekt
elszámolható összköltségének 100%-a, azaz 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forint. A
Kedvezményezett köteles a támogatást a Projekt megvalósítására fordítani.
Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Projekt megvalósításának
költségei meghaladják a jelen támogatói okiratban meghatározott elszámolható
összköltség mértékét, a költségnövekmény fedezetét saját forrásból köteles biztosítani.

Támogatás jogcíme:
Jelen támogatói okirat keretében nyújtott támogatás a fejezeti és központi kezelésű
előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet [a
továbbiakban: 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet] 2. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján
csekély összegű támogatásnak minősül. A csekély összegű támogatásra vonatkozó
részletes szabályokat az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december
18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági
rendelet) (HL L 352, 2013. 12. 24., 1.o), valamint a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 4-7. §-
a és 9. §-a szabályozza.
Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon
vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év
során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján Magyarországon odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző
vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az
európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a
alapján kell eljárni.]Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános
gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági
rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) (HL L 114., 2012.4.26.,
8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló
rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig
halmozható.
A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely
csoportmentességi rendeletben vagy az Európai Bizottság által elfogadott határozatban
az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális
intenzitást vagy összeget.
A Kedvezményezett – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének
kivételével – a támogatást nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.
cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407
/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti
kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából
teherszállító jármű vásárlására.